Kwaliteitsstatuut

 

Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ-vrijgevestigden.

1. Gegevens ggz-aanbieder:
Naam Praktijk: Psychologenpraktijk Sterk
Naam regiebehandelaar: Eveline Sterk
Straat en huisnummer praktijkadres: Hogezoom 15
Postcode en plaats praktijkadres: 4328 EE  Burgh-Haamstede
Telefoonnummer: 06-54356557
E-mail-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nummer: 20158748
Website: www.psychologenpraktijk-sterk.nl
BIG-registratie: 39014972825
Overige kwalificaties: EMDR-therapeut
Basisopleiding: Doctoraal gezondheidspsychologie
AGB-code praktijk: 94057266
AGB-code zorgverlener: 94008506

2. Biedt zorg aan in:
2a. De generalistische basis-ggz

2b. Categorie A.

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:
3a. De praktijk richt zich op individuele zorg voor volwassenen, waarbij ook eHealth wordt ingezet. Indien gewenst wordt ook de familie/omgeving bij de behandeling betrokken. Het behandelaanbod is breed en onder meer gericht op patiënten met angsten, stemmingsklachten, rouw, laag zelfbeeld en somatisch-symptoomstoornis.

3b. Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (aandachtsgebieden, type klachten, behandelvormen) :

Angststoornissen
Depressieve stoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Aanpassingsstoornissen 
Cognitieve gedragstherapie
EMDR
Schematherapie

4. Samenstelling van de praktijk:
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1:

Eveline Sterk, BIG-registratienummer 39014972825

Coördinerend regiebehandelaar 1:

Eveline Sterk, BIG-registratienummer 39014972825


5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk:
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijken
Collega-psychologen en -psychotherapeuten
Psychiater
poh GGZ


5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met:


Huisartsenpraktijk West Schouwen Burgh-Haamstede
Huisartsenpraktijk Renesse
Huisartsenpraktijk de Waag Brouwershaven
psychiater Joost van Breugel Amsterdam
GZ-psycholoog Rita Folkersma 

GZ-psycholoog Eline van Andel Zierikzee
Hanse en Kerbusch psychologie Zierikzee


5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dit professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:


Afspraken met huisartsenpraktijken en psychiater m.b.t. verwijzing, terug- en doorverwijzing, consultatie en medicatie.
Contacten met collega-psychologen en - psychotherapeut in het kader van intervisie, consultatie en waarneming.

5d. Afspraken m.b.t./ waarnemingsregeling gedurende avond/nacht/weekend/crisis:


Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis terecht bij de huisartsenpost. Binnen het postcodegebied waar mijn praktijk is gevestigd, zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt met de huisartsen. Patiënten worden van deze afspraak op de hoogte gesteld.

5e. Afspraken met Ggz-crisisdienst, HAP, SEH:


Verwijzing naar de crisisdienst verloopt via de huisarts. Patiënten melden zich in geval van crisis daarom altijd eerst bij de huisarts.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieders:

Janine Hanse, GZ-psycholoog

Marcella Kerbusch, GZ-psycholoog

Rita Folkersma, GZ-psycholoog

Eline van Andel, GZ-psycholoog

Joost van Breugel, psychiater

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Bijeenkomsten minimaal 2 keer per jaar fysiek of online.

Bespreken van casuïstiek, complicaties, benchmarks en inhoudelijke thema's. Er wordt gereflecteerd op de kwaliteit van indiceren en op de coördinatie, uitvoering en doelmatigheid van de zorg. Er zijn afspraken gemaakt over consultatiemogelijkheden op casusniveau binnen dit netwerk.

6. Contracten met de zorgverzekeraars en vergoeding van verzekerde zorg:

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten (m.u.v. Menzis en bijbehorende labels): CZ, Zilveren Kruis, VGZ, DSW, Caresq, Ditzo, ONVZ, Eno, Zorg en Zekerheid.
Link naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.psychologenpraktijk-sterk.nl/tarieven


7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website.
Ik heb het tarief overig zorgproduct voor niet-verzekerde zorg (OZP-tarief) gepubliceerd op mijn website.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website.
Link naar website met behandeltarieven en OZP-tarief: https://www.psychologenpraktijk-sterk.nl/tarieven

8. Kwaliteitswaarborg:
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie/branche/beroepsvereniging:

Intervisie.
Bij- en nascholing.
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden.
De beroepscode van mijn beroepsvereniging.
Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep: https://www.psynip.nl/beroepsethiek/beroepscode

9. Klachten- en geschillenregeling:

Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij:
Opmerkingen en klachten over de behandeling kunnen cliënten per mail of brief bij mij indienen, en worden in eerste instantie met mij besproken. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie P3NL. Patiënt wordt van deze procedure op de hoogte gesteld bij de intake; de klachtenregeling is ook terug te vinden op mijn website.

Link naar website:

https://www.p3nl.nl/diensten/klachtenregeling

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten:

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

 Naam vervangend behandelaar: Eline van Andel.
          vervangend behandelaar: Rita Folkersma.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.DEEL II.  Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt.11. Wachttijd voor intake en behandeling:
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling ( en kunnen deze telefonisch opvragen) via de volgende link:
https://www.psychologenpraktijk-sterk.nl/contact.

12. Aanmelding en intake:

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Aanmelding kan telefonisch of via aanmeldformulier website. Ik beantwoord zelf de telefoon, en kan direct info geven over wachttijden, over de te volgen procedure etc. In mijn éénmanspraktijk doe ik zelf de intake en aansluitend de behandeling. Er is een telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag tussen 12 en 13 uur voor alle soorten vragen en overleg. Buiten deze spreekuren kan er overleg plaatsvinden via de mail of sms.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend aanbod of terug naar de verwijzer- indien mogelijk met een passend advies - indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt.


13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt:

Ja.
13b. Bij langer durende behandeling (>12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja.

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en - indien van toepassing en met de toestemming van de patiënt/cliënt - diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

het gezamenlijk opstellen van het behandelplan, wat ondertekend wordt door de patiënt, bij aanvang van de behandeling. Tussentijds wordt het plan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord:

De voortgang van de behandeling wordt gemonitord d.m.v. tussentijdse evaluatie van het behandelplan, vragenlijsten, ROM-meting en evaluatie.
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

6 weken.
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënte/cliënten op de volgende manier:

De tevredenheid van mijn patiënten wordt besproken bij de tussentijdse evaluatie en bij het afsluiten van de behandeling d.m.v. de CQI, afgenomen m.b.v. de ROM.

14. Afsluiting/nazorg:

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja.


14b. De verwijzer wordt hiervan door de coördinerend regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja.
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt
:
Ja.

 

15  Omgang met patiëntgegevens.


15a. Ik vraag toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals
:

Ja.
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja.
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZA:

III Ondertekening

Naam: Eveline Sterk

Plaats: Burgh-Haamstede

Datum: 03-06-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.