Kwaliteitsstatuut

 

Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ-vrijgevestigden

1. Gegevens ggz-aanbieder:
Naam Praktijk: Psychologenpraktijk Sterk
Naam regiebehandelaar: Eveline Sterk
Straat en huisnummer praktijkadres: Hogezoom 15
Postcode en plaats praktijkadres: 4328 EE  Burgh-Haamstede
Telefoonnummer: 06-54356557
E-mail-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nummer: 20158748
Website: www.psychologenpraktijk-sterk.nl
BIG-registratie: 39014972825
Overige kwalificaties: EMDR-therapeut
Basisopleiding: Doctoraal gezondheidspsychologie
AGB-code praktijk: 94057266
AGB-code zorgverlener: 94008506

2. Werkzaam in:
De generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden:
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (aandachtsgebieden, type klachten, behandelvormen) :
Angststoornissen
Depressieve stoornissen
Somatoforme stoornissen
Aanpassingsstoornissen 
Cognitieve gedragstherapie
EMDR
Schematherapie

4. Samenstelling van de praktijk:
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden (namen en BIG-registraties van regiebehandelaren):
Eveline Sterk
39014972825

5. Professioneel netwerk:
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijken
Collega-psychologen en -psychotherapeuten
Psychiater

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:

Huisartsenpraktijk Baas Burgh-Haamstede
Huisartsenpraktijk Renesse
Huisartsenpraktijk de Waag Brouwershaven
psychiater Verjaal Burgh-Haamstede
psychiater Joost van Breugel Amsterdam
GZ-psycholoog Rita Folkersma 

Gz-psycholoog Eline van Andel Zierikzee

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dit professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Afspraken met huisartsenpraktijken en psychiater m.b.t. verwijzing, terug- en doorverwijzing, consultatie en medicatie.
Contacten met collega-psychologen en - psychotherapeut in het kader van intervisie, consultatie en waarneming.

5d. Afspraken m.b.t./ waarnemingsregeling gedurende avond/nacht/weekend/crisis:

Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis terecht bij de huisartsenpost. Binnen het postcodegebied waar mijn praktijk is gevestigd, zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt met de huisartsen. Patiënten worden van deze afspraak op de hoogte gesteld.

5e. Ggz-crisisdienst, HAP, SEH:

Verwijzing naar de crisisdienst verloopt via de huisarts. Patiënten melden zich in geval van crisis daarom altijd eerst bij de huisarts.

6. Contracten met de zorgverzekeraars:

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten: CZ, Zilveren Kruis, Menzis, Multizorg, VGZ, DSW, Caresq, VRZ.
Link naar lijst met gecontracteerde verzekeraars: http://www.psychologenpraktijk-sterk.nl/tarieven

7. Behandeltarieven:

7a. Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website.
7b. Ik heb het tarief overig zorgproduct voor niet-verzekerde zorg (OZP-tarief) gepubliceerd op mijn website.
7c. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website.
7d. Link naar website met behandeltarieven en OZP-tarief: www.psychologenpraktijk-sterk.nl/tarieven

8. Kwaliteitswaarborg:
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie/branche/beroepsvereniging:

Intervisie.
Bij- en nascholing.
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden.
De beroepscode van mijn beroepsvereniging.
Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep: http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode/de-beroepscode.html

9. Klachten- en geschillenregeling:

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij:
P3NL

Opmerkingen en klachten over de behandeling kunnen cliënten per mail of brief bij mij indienen, en worden in eerste instantie met mij besproken. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie P3NL. Patiënt wordt van deze procedure op de hoogte gesteld bij de intake; de klachtenregeling is ook terug te vinden op mijn website.

De klachtenregeling is te vinden op: http://www.psychologenpraktijk-sterk.nl/klachten.

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij P3NL.
De geschillenregeling is te vinden op: http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten:

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
         Naam vervangend behandelaar: Rita Folkersma.
         Contactgegevens vervangend behandelaar: Rita Folkersma, praktijk Kompas West te Dreischor.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.


DEEL II.  Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt.11. Wachttijd voor intake en behandeling:
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling ( en kunnen deze telefonisch opvragen) via de volgende link:
http://www.psychologenpraktijk-sterk.nl/contact.

12. Aanmelding en intake:

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Aanmelding kan telefonisch of via aanmeldformulier website. Ik beantwoord zelf de telefoon, en kan direct info geven over wachttijden, over de te volgen procedure etc. In mijn éénmanspraktijk doe ik zelf de intake en aansluitend de behandeling. Er is een telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag tussen 12 en 13 uur voor alle soorten vragen en overleg. Buiten deze spreekuren kan er overleg plaatsvinden via de mail of sms.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer- indien mogelijk met een passend advies - indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid).

13. Diagnostiek:

13a. De diagnose wordt in mijn praktijk gesteld door Eveline Sterk, GZ-psycholoog.
13b. Er zijn geen andere betrokkenen bij het diagnostisch proces.

14. Behandeling:

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Eveline Sterk, GZ-psycholoog.
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Eveline Sterk, GZ-psycholoog.
14c. De patiënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling. 
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en - indien van toepassing en met de toestemming van de patiënt - diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: het gezamenlijk opstellen van het behandelplan, wat ondertekend wordt door de patiënt, bij aanvang van de behandeling. Tussentijds wordt het plan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk gemonitord d.m.v. tussentijdse evaluatie van het behandelplan, en d.m.v. ROM-meting.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor 6 weken.
14i. De tevredenheid van mijn patiënten wordt besproken bij de tussentijdse evaluatie en bij het afsluiten van de behandeling d.m.v. de CQI, afgenomen m.b.v. de ROM.

15. Afsluiting/nazorg:

15a. Ik bespreek met de patiënt de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt.
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.


DEEL  III.   Omgang met patiëntgegevens.16. Omgang met patiëntgegevens:

16a. Ik vraag toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.